РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

Школовање на образовном профилу РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ трај 3 године.

Циљ стручног образовања за образовни профил РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ је оспособљавање ученика за руковање, поправку и одржавање пољопривредне технике. Овај образовни профил је посебно погодан за ученике који после завршеног средњошколског образовања планирају да раде на својим индивидуалним пољопривредним газдинствима, да се запосле у пољопривредним предузећима или да се баве одржавањем и поправком пољопривредних машина.

Орање на школској економији

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Модел мотора и трансмисије

ПРЕДМЕТИ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА

Опште образовни предмети

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Историја
 • Рачунарство и информатика
 • Географија
 • Екологија и заштита животне средине
 • Социологија са правима грађана
 • Грађанско васпитање / Верска настава (изборни предмети)

Стручни предмети

 • Физика
 • Основи пољопривредне технике
 • Мотори и трактори
 • Пољопривредне машине
 • Основи пољопривредне производње
 • Оправка и одражавање пољопривредне технике
 • Експлоатација пољопривредних машина
 • Предузетништво
 • Прoфесионална 
 • Изборни предмет према програму образовног профила