ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Циљ стручног образовања за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима. Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

Школски пластеник

Са завршеним школовањем на смеру Пољопривредни техничар ученици у зависности од својих интересовања и постигнутог успеха у средњој школи могу да се упишу на велики број факултета и да на њима наставе своје школовање.

Салата у школском пластенику

 

ПРЕДМЕТИ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА

Опште образовни

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Екологија и заштита животне средине
 • Латински језик
 • Физика
 • Географија
 • Биологија
 • Хемија
 • Социологија са правима грађана
 • ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
  • Грађанско васпитање / Верска настава
  • Изборни предмет према програму образовног профила

Воћњак у цветању

 

Стручни предмети

 • Педологија и агрохемија
 • Заштита биља
 • Пољопривредна техника
 • Биљна производња (ратарска, повртарска, воћарско-виноградарска)
 • Наводњавање
 • Сточарска производња
 • Предузетништво
 • Професионална пракса
 • Изборни предмети према програму образовног профила