ПЕКАР

Школовање на образовном профилу ПЕКАР траје  3 године.

Циљ стручног образовања за образовни профил ПЕКАР је оспособљавање ученика за производњу хлеба пецива колача и тестенине.

Образовањем за смер ПЕКАР, ученик ће бити оспособљен да:

 • Припреми за рад и спроведе хигијенске , заштитне и еколошке мере у пекарској производњи 
 • Производи хлеб од пшеничног, раженог и специјалне врсте хлеба
 • Производи пецива од квасног, лиснатог и вученог теста
 • Производи колаче од квасног, прхког, меденог и чајног теста
 • Произведе тестенину
 • Планира и организује послове у сопственој пекари

 Како су трендови у пекарству све шири и разноврснији, практична настава се одвија у складу са новитетима и захтевима тржишта. Практична настава изводи се у школској кухињи, а делом се практична настава изводи у пекарским производњама где ученици директно учествују у процесу производње.

Рад ученика на практичној настави

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада и  потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање    у послу и каријери;  
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу

Практична настава у школској кухињи

ПРЕДМЕТИ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА 

ОПШТЕ ОБРАЗОВАНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Српски језик и књижевност
 • Страни језик
 • Математика
 • Физичко васпитање
 • Рачунарство и информатика
 • Историја
 • Географија
 • Екологија и заштита животне средине
 • Предузетништво
 • Социологија са правима грађана
 • Етика
 • Грађанско васптање/Верска настава (изборни предмет)

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Сировине у пекарству
 • Операције и мерења у пекарству
 • Исхрана људи
 • Микробиологија хране
 • Производња хлеба
 • Објекти и опрема у пекарству
 • Припрема топлих посластица
 • Производња пецива колача и тестенине
 • Тржиште и промет пекарских производа