РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

Циљ стручног образовања за образовни профил РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ је оспособљавање ученика за руковање, поправку и одржавање пољопривредне технике.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • благовремено реаговање на промене у радној средини;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
  • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

ПРЕДМЕТИ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА

Опште образовни предмети

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Историја
Рачунарство и информатика
Географија
Екологија и заштита животне средине
Социологија са правима грађана
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму образовног профила

Стручни предмети

Физика
Основи пољопривредне технике
Мотори и трактори
Пољопривредне машине
Основи пољопривредне производње
Оправка и одражавање пољопривредне технике
Експлоатација пољопривредних машина
Предузетништво
Прoфесионална пракса
Обавезни стручни предмет