ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Циљ стручног образовања за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • благовремено реаговање на промене у радној средини;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
  • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

ПРЕДМЕТИ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ИЗУЧАВАЈУ У ТОКУ ШКОЛОВАЊА

Опште образовни

Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Екологија и заштита животне средине
Латински језик
Физика
Географија
Биологија
Хемија
Социологија са правима грађана
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму образовног профила**

Стручни предмети

Педологија и агрохемија
Заштита биља
Пољопривредна техника
Биљна производња (ратарска, повртарска, воћарско-виноградарска)
Наводњавање
Сточарска производња
Предузетништво
Професионална пракса
Б2: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Изборни предмети према програму образовног профила